Οι μηχανικοί της HELga έχοντας παρακολουθήσει όλους τους μέχρι τώρα νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, είναι σε θέσει να ασχοληθούν με την τακτοποίηση του ακινήτου σας με τον ισχύοντα νόμο 4178/2013. Η διαδικασία και τα στάδια υλοποίησης είναι τα εξής :

  • Αυτοψία στο ακίνητο σας με σκοπό την καταγραφή των αυθαιρεσιών, την λήψη φωτογραφιών περιμετρικά του κτιρίου, την μέτρηση του οικοπέδου με την χρήση συντεταγμένων ΕΓΣΑ με σκοπό την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος αν αυτό απαιτείται.
  • Διενέργεια πολεοδομικού ελέγχου με σκοπό την νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών με την έκδοση άδειας νομιμοποίησης.
  • Σύνταξη των απαιτούμενων φύλλων καταγραφής για να προκύψει το ύψος του προστίμου αλλά και οι δυνατότητες αποπληρωμής αυτού.
  • Αφού επιλεγεί από τον δικαιούχο ο τρόπος αποπληρωμής του προστίμου, γίνεται από τους μηχανικούς μας η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στο σύστημα του ΤΕΕ και εκδίδονται οι εντολές πληρωμής.
  • Σύνταξη των απαιτούμενων κατά περίπτωση μελετών και η ηλεκτρονική υποβολή αυτών.
  • Ο δικαιούχος με το πέρας της διαδικασίας λαμβάνει από την HELga αντίγραφα των μελετών που έχουν υποβληθεί και την δήλωση περαίωσης (οριστικής υποβολής) της τακτοποίησης των αυθαιρεσιών.

helga.gr | Κατασκευή | Μελέτη | Αναβάθμιση | Σχεδιασμός | Μεσιτικά
Developed with a lot of by Lefteris Vls